Skip to main content

Технологија Shîrudo

Неспоредлива флексибилност и лесна сообразност веднаш откако ќе ја отпакувате единицата

Кои стандарди ја регулираат безбедноста при испуштање F-гас?

Се применуваат два стандарди за да се задоволат безбедносните регулативи за разладни средства:

 • Запаливост (1, 2L, 2, 3): опфатено со специфичниот стандард за топлински пумпи IEC60335-2-40 (Ed. 6) затоа што поважен од EN378:2016
 • Токсичност (A or B): опфатено со генеричкиот стандард за разладни средства EN378:2016.

Ограничувањата за запаливост на разладни средства A2L се построги од оние за токсичност, па затоа технологијата Shîrudo се стреми конмаксимална флексибилност според условите на IEC60335-2-40 (Ed.6).

Спокојство

Со технологијата Shîrudo, Daikin овозможува сообразност со стандардот за производи IEC60335-2-40 (Ed. 6) за внатрешни единици. Со фабрички поставените контролни мерки за разладно средство, овие системи се најбрзи и најфлексибилни за дизајнирање

Нема потреба од комплексни и долготрајни пресметки, дури и при мали примени.

За безгрижен дизајн на секој комерцијален објект, заверете го вашиот проект во нашиот софтвер Xpress со интеграција на 2Д-мапа

Како работи технологијата Shîrudo

Технологијата Shîrudo интегрира контролни мерки за разладно средство во фабриката, што значи дека системот VRV 5 е опремен со сензори, вентили за прекин на проток и аларм, кои имаат серфикат CB за трето лице од овластено тело (SGS CEBEC).

Илустрација на вграден сензор

Вградени сензори што забележуваат протекување на разладното средство

 • Интегрирано во секоја внатрешна единица
 • Автоматско надгледување што го забележува и најмалото протекување на разладното средство
 • Автоматски ги активира мерките за реакција на разладното средство: аларм и вентили за прекин на проток
Илустрација на вграден аларм

Вграден аларм

 • Локален визуелен и звучен аларм во жичниот далечински управувач Madoka
 • Дополнителен аларм за надгледување може да се вгради преку:
  • Поставување на самото место на управувачот Madoka
  • Влезен сигнал што активира аларм од трето лице
Илустрација на вградени вентили за прекин на проток

Вградени вентили за прекин на проток

Систем за враќање топлина VRV 5

 • Вентилите за прекин на проток се вградени во кутијата BSSV
 • Вентилите на делот од инсталацијата каде протекува разладното средство се затворени
 • Останатиот дел од системот продолжува да работи

Серија VRV 5 S

 • Вентилите за прекин на проток се вградени во надворешната единица
 • Разладното средство се враќа во надворешната единица автоматски
 • По враќањето, вентилите за прекин на протокот се затвораат и разладното средство се складира безбедно

Од мали домови до големи канцелариски простории

Систем за враќање топлина VRV 5

Серија VRV 5 S

Дознајте повеќе за VRV 5

 • Систем за враќање топлина VRV 5

  Создаден за поддршка на декарбонизацијата на комерцијалните објекти

 • Серија VRV 5 S

  Помала емисија на CO2 и најдобра ефикасност на пазарот

Дознајте повеќе за различните стандарди во однос на безбедноста од F-гас

Слични написи