f-гас безбедност daikin

Дознајте повеќе за различните стандарди во однос на безбедноста од F-гас

Се грижиме да ги задоволиме условите на законите за здравје и безбедност.

Дали знаевте дека постојат различни стандарди во регулативите за F-gas?

2 стандарда се применуваат за да се задоволат безбедносните регулативи за R-32:

  • EN378:2016 општиот стандард за разладни средства
  • IEC60335-2-40 (Ed.6) стандард за производи со топлотна пумпа

Од шестото издание на стандардот за производи IEC воведени се дополнителни мерки за справување со инсталации на VRF со R-32 …, ако се применуваат правилно од страна на произведувачот или инсталаторот.

„Во Daikin секогаш се стремиме да преземеме што поголема одговорност за инсталирање на системот од инсталаторот, ако се следат едноставни и јасни инструкции за инсталација.“

Со VRV 5, интегриравме 2 фабрички поставени мерки за инсталаторите да немаат никаква одговорност и единицата да биде целосно во согласност со IEC60325-2-40 (из.6).

Како се применуваат 2-та стандарда во пракса?

EN378:2016 вели дека ако специфичен стандард за производи се коси со темата, тогаш тој преовладува врз генеричкиот стандард. Затоа запаливоста е покриена од IEC60335-2-40 (из.6).

Стандард f-гас daikin

Како резултат на комбинираниот стандард, класификацијата на разладното средство е:

Запаливост Токсичност
Мала токсичност Голема токсичност
Нема ширење пламен A1 B1
Слаба запаливост A2L* R-32 B2L*
A2 B2
Силна запаливост A3 B3
*A2L и B2L се разладни средства со слаба запаливост со максимална брзина на запалување ≤ 10 cm/s

Токсичноста и запаливоста влијаат врз минималната големина на просторијата во којашто може да се примени единицата.

Како е поврзана површината на просторијата со применетите мерки?

Што да се земе предвид околу дополнителните мерки за R-32?

Преглед на ограничувањето на просторијата според EN378:2016 и IEC60335-2-40 (из.6)

Токсичност

Иако R-410A и R-32 се класифицирани како 'A' во EN378:2016, ограничувањето на токсичноста е малку различно: 0.30 kg/m3 за R-32 и 0,44kg/m3 за R-410A.

Од друга страна, полнењето за R-32 е помало што овозможува мала промена во ограничувањето на просторијата

Overview_of_room_area_limitation_v2.jpg

Запаливост

Производниот стандард IEC60335-2-40 (из.6) ги наведува сите информации во врска со вкупната количина разладно средство и минималната површина на просторијата, во зависност од дополнително преземените мерки.

Табела за запаливост

Поле 1: Поле на примена без никакви мерки

  • Вообичаено системите Split и Sky Air спаѓаат во ова поле благодарение на многу малото полнење со разладното средство.
  • За типична мини VRV-инсталација, со 6,5 kg разладно средство би била потребна минимална површина на просторија од 39m2 (1)

Поле 2 :Проширено поле на примена на VRV 5 заедно со две 2 фабрички поставени мерки.

  • Начинот на Daikin, што ви овозможува да го користите системот VRV во целосен потенцијал, со минимална собна површина до 10.0m2(1)

(1) За системи со полнење на разладното средство 6,5 kg и внатрешни единици поставени на висина од 1,8 m, над најниската точка

Најфлексибилното решение на Daikin


Најфлексибилното решение: две мерки, системски интегрирани

  • Без потреба од дополнителни трошоци и пресметки за да се имплементираат мерките на терен
  • Без проблеми или дополнително време за поставување
  • Без ризик од грешки благодарение на софтверот за селектирање Xpress

Тестирано и одобрено за уреди од трето лице