Skip to main content

Променлива температура на разладно средство

Најголемата иновација уште од компресорот со инвертор

По успехот со нашиот компресор со инвертор продолжуваме на чело со енергетската ефикасност во индустријата за HVAC-R со нашата технологија за променлива температура на разладно средство. Дизајнирана за нашите системи VRV и Sky Air, технологијата за променлива температура на разладно средство постојано ги прилагодува брзината на компресорот со инвертор и температурата на разладното средство при ладење и греење, со што му овозможува на системот да ги задоволи потребите на објектот со најголема енергетска ефикасност во секое време.

Главните придобивки од технологијата за променлива температура на разладно средство

  • Сезонската ефикасност е зголемена за 28%
  • Првата контрола за прилагодување кон временските услови на пазарот
  • Спречува ладни провеви со поголеми температури на дување за да овозможи задоволство и удобност на купувачот

Како работи?

Технологијата за променлива температура на разладно средство автоматски го прилагодува системот за да ги задоволи потребите на поединечни објекти и потребите за климатизација, при што значително ги намалува трошоците за енергија и ја подобрува удобноста. За да се достигнат највисоките нивоа на сезонска ефикасност, капацитетот на системот се контролира преку компресорот со инвертор и со варирање на температурата на испарување (Te) и температурата на кондензирање (Tc) на разладното средство.

Докажана технологија

За да се измери успехот на технологијата за променлива температура на разладно средство, спроведовме истражување при што ги споредивме перформансите на VRV IV (со технологија на променлива температура на разладно средство) со VRV III (без технологија на променлива температура на разладно средство). Резултатите од истражувањето покажуваат дека VRV IV е драстично поефикасна од VRV III. За време на ладење, VRV IV троши до 60% помалку енергија, а просечната заштеда на енергија при греење беше 20%.

Дознајте повеќе за нашите нашите производи со технологијата за променлива температура на разладно средство