Daikin еколошка одговорност

Еколошка одговорност

Создавање одржливи решенија за климатизација

Daikin е посветен да овозможи најефикасни и најбезбедни решенија за домовите, бизнисите и индустриите, што ќе ги задоволат потребите за ладење и греење, денес и во иднина.

Свесни сме за одговорноста да ја заштитиме околината и нашата политика и пракса внимаваат на еколошката одржливост при сè што правиме. Ги спроведуваме нашите бизниси во согласност со еколошките принципи, затоа што тоа е економски и еколошки поисплатливо.

daikin еколошка одговорност

Еколошки иницијативи на Daikin низ целиот свет

Ако сакате да дознаете повеќе за еколошките иницијативи на Daikin низ целиот свет, посетете ја веб-локацијата на Daikin Industries Ltd Corporate Social Responsibility (CSR).

Еколошоки цели на Daikin Europe N.V.

Daikin Europe има поспецифичен план за дејствување со еколошка политика и еколошки цели во поглед на ISO14000. Daikin Europe годишно известува за овие дејства во својот годишен извештај за екологија. Прочитајте повеќе >>

Нашата еколошка политика се заснова на следните фундаментални принципи:

Користете одржлива енергија

Daikin Europe N.V. постојано бара начини да ја намали потрошувачката на енергија на своите производни фабрики и да користи одржливи извори на енергија.

Намалете го влијанието на разладните средства врз околината и подобрете ја енергетската ефикасност на нашите производи

Daikin Europe N.V. е посветен да ја намали емисијата на гасови што предизвикуваат ефект на стаклена градина на своите производи со намалување на влијанието на разладните средства и подобрување на енергетската ефикасност.

Понатамошни напори на европско ниво

Daikin Europe N.V. постојано ја прилагодува својата еколошка политика кон променливите глобални, европски и локални правни рамки. Ја стимулира и промовира строгата примена на сите важечки легислативи и определува препораки за нивно спроведување.

Подобрете го рециклирањето на производите и намалувањето на отпадот

При фазата на развивање на производите, Daikin ја зема предвид и способноста за рециклирање според хиерархијата на управување со отпад на Лансинк*. Оваа грижа за рециклирање и намалување на отпадот продолжува низ сите фази на производот (производство, транспорт и логистика, инсталација, одржување итн.), до одговорно справување со производот на крајот од неговиот век на користење.

Управување со хемиски супстанци и препарати

Daikin Europe N.V. се стреми кон оптимална безбедност во поглед на справувањето и складирањето со хемикалии. Во тоа спаѓа и истражувањето за нови и побезбедни производи што ќе ги заменат постоечките технологии.

Развивајте производи со намалено влијание врз околината

Daikin е посветен да работи во согласност со сите еколошки легислативи. Исто така, директивите за еколошко дејствување уште повеќе гарантираат дека производите имаат врвна технологија во однос намалување на влијанието врз околината.

Бидете пример за еколошка одговорност

Daikin се стреми да биде компанија за пример преку спроведување обука и информации за влијанието на своите активности врз околината. Поддржува и комуницира со надворешни организации, со своите соседи и со целата заедница и има претставници во работните групи во сите релевантни индустрии.

* Хиерархија за управување со отпад според Лансинк: принципи или методи за управување со отпад, поставени од холандски член на парламент – Ад Лансинк – претставени со скала со одреден број скалила. Скалилата претставуваат хиерархија на подобрување на начините за справување со отпад на еколошки одговорен начин.

Дознајте повеќе