Skip to main content

Регулација на F-гас

Регулацијата на F-гас што таа значи за пазарот за HVAC-R

Зошто нема забрана за HFC-соединенија, туку само намалување на емитувањето?

Зошто намалување на емитувањето F-гас?

›› ЕУ сака да го намали влијанието на F-гасовите врз животната средина, со намалување на еквивалентната потрошувачка на CO2 на HCF-соединенијата

Нема забрана ниту намалување на емитувањето:

›› HFC-соединенијата се важни при многу намени поради нивната енергетска ефикасност, безбедност и економска придобивка
›› HFC-соединенијата се намалени до тој степен што може да се дозволи одржлив пораст и инвестиции по 2030 година

Намалување на емитувањето F-гас

Мерење HFC-соединенија во еквиваленти на CO2

Намалувањето на емитувањето е изразено во еквиваленти на CO2 [= kg x GWP] и не зависи од разладното средство. Легислативата не забранува ниедно разладно средство. Ова значи дека нема сомнение дали соодветните разладни средства ќе бидат достапни додека се користи опремата (на пр., R-410A за DX-системи).

Мерење HFC-соединенија во еквиваленти на CO2
 1. Шема за намалување на емитувањето за новиот HFC-гас. Повторно употребен HFC-гас не е опфатен со шемата за намалување на емитувањето, затоа вкупната побарувачка е над оваа линија.
 2. Најголем дел во пазарите што не се за климатизација (на пр., R-404A за фрижидери).
 3. Зголемената употреба на R-32 како замена за R-410A.
 4. Резервно R-410A за специфични примени, на пр., VRV, ...

Постојано сме пред времето на регулативите за F-гас

Околината ни значи премногу, па затоа е и важен дел од нашата корпоративна филозофија. Лидери сме во однос на еколошката легислатива и иновација, затоа што нашите производи:

 • користат разладни средства со понизок GWP

  • R-410A (2,087,5) ◊ R-32 (675): - 68%
  • R-404A (3,922) ◊ R-407H (1,495): - 62%
  • R-134a (1,430) ◊ R-1234ze(E) (7): - 95%
 • имаат намалено полнење

  • намалување до 30%, благодарение на R-32
  • намалување од најмалку 15%, благодарение на микроканалите
 • повторна употреба на разладното средство по крајот од работниот век на уредот

  • R-410A ќе биде достапно за време на работниот век на инсталациите

Без забрана за разладните средства, но некои примени имаат ограничиувања за GWP

Примери за ограничувањата за GWP во HVAC-R-секторот›› Daikin веќе го има одговорот!

Ограничувања за GWP кај новите примени

 • Single-split климатизери со полнење на разладното средство од 3kg
  › Ограничување за GWP до 750 од 2025 година
  Daikin постапува како лидер на пазарот, со тоа што преминува од R-410A на R-32 (GWP 675)
  › Ограничување за GWP на преносливите климатизери: 150
 • Без ограничување на single-split над 3kg
 • Безограничување на системите multi-split/VRV
 • Стационарна опрема за фрижидери
  › Од 2020 година: забрана за разладни средства со GWP > 2500
  › Од 2022 година: Ограничување за GWP од 150 на централизирани системи за разладно средство со повеќе компресори за комерцијална употреба со капацитет од 40 kW или повеќе
  › Освен за каскадни системи, каде што примарниот вод на разладното средство има ограничување за GWP < 1500

Ограничувања за GWP на сервисни инсталации

 • Нема забрана за сервисирање за греење
 • Нема забрана за сервисирање за климатизација
 • Забрана за сервисирање за секоја стационарна опрема за фрижидери со полнење на разладното средство > 40 TCO2 eq (на пр., R-404A систем 10kg)
  › Употребата на рециклирано разладно средство е дозволена до 01/01/2030 година
  › Користете разладно средство со низок GWP како замена за постоечкото разладно средство (на пр., Daikin: користете R-407H како замена за R-404A)

Преземете го проспектот за F-гас

Слични написи