Skip to main content

Го заробува патогенот E. coli O157, што предизвикува труење со храна

Докажано е дека активните елементи создадени од технологијата Streamer при контакт го разложуваат и неутрализираат O157, којшто предизвикува труење со храна. Овојпат се докажа и дека ефектот на заробување е зголемен за 18 пати при работа со две единици Streamer.

* Резултатите се добиени од демонстрација со уредот за празнење Daikin Streamer при експериментални услови.

Демонстрација на ефектот од заробување на O157

Работа со една единица Streamer

Streamer - ефект од заробување против O157 со една единица Streamer

Работа со две единици Streamer

Streamer - ефектот од заробување против O157 со две единици Streamer

Тестирањето го извршува

Japan Food Research Laboratories

Метод на тестирање

Со зрачење на O157 со Streamer во траење од 1, 2, 3, 4, 8 часа и со внесување култивирани клетки, ја набљудувавме состојбата на O157 според времето на зрачење со Streamer.

Streamer - споредба на ефектот на заробување против O157 со една или две единици Streamer

Стапката на преживување на O157 после 2 часа зрачење со Streamer беше 0,1 % за работа со две единици во споредба со 1,8 % за работа со една единица, со што се потврдува дека заробувањето е поефективно за 18 пати. Исто така, после 3 часа беше потврдено дека ефектот од заробување е 99,9 % при работа со една и со две единици.

* Резултатите се добиени од демонстрација со уредот за празнење Daikin Streamer при експериментални услови.

O157 со силен токсин и инфективност

O157 создава силен токсин наречен веротоксин, којшто предизвикува абдоминална болка, хеморагична дијареа и повраќање. Тоа е една од најопасните бактерии што може да предизвика сериозни симптоми и смрт кај деца и постари лица. Исто така, инфективноста е силна. Општото труење со храна се развива само кога ќе се размножат „околу 1 милион“ од бактериите, додека O157 предизвикува труење со „околу 100“ бактерии.