Skip to main content

Го заробува норовирусот, којшто се шири преку труење со храна и од човек на човек

Докажано е дека активните елементи создадени од технологијата Streamer при контакт го разложуваат и неутрализираат норовирусот што предизвикува труење со храна. Овојпат се докажа и дека истовремената работа на две единици Streamer го удвојува ефектот на заробување.

Професор Шигеру Киува

Надзорник
Професор Шигеру Киува

Д-р. (агрикултура)
Оддел за биомедицина,
факултет за постдипломски студии за агрикултура и животни науки,
„Универзитет Токио“

Демонстрација на ефектот од заробување на норовирусот

Тестирањето го извршува

Оддел за биомедицина, факултет за постдипломски студии за агрикултура и животни науки, „Универзитет Токио“

Метод на тестирање

Употерба на норовирус од глушец [Mouse norovirus] (1) Вирусот припаѓа на видот Calicivirus Norovirus (вирус со RNA една нишка, насоченост плус, без обвивка). (2) Сроден вирус што припаѓа на истиот вид како човечкиот норовирус и може да се користи како негова замена. (3) Зголемување на линијата макрофаги од тумор кај клетките RAW264 од глушец. Видот MNV-S7 (бр. за пристап во Genbank AB435515, Toya итн.) употребена во овој експеримент беше проширена со горенаведените клетки RAW264 (купени од банката за клетки RIKEN BRC). F-12 на D-MEM/Ham (содржи соединение фенол црвено, HEPES, натриум пируват) се користеше како раствор за културата. Вирусниот товар беше определен со методот TDIDT50 со употреба на 96-микроплочи.

Streamer - споредба на ефектот на заробување против O157 со една или две единици Streamer

Стапката на преживување на норовирусот после 4 часа зрачење со Streamer беше 0,6 % за работа со две единици во споредба со 1,3 % за работа со една единица, со што се потврдува двојниот ефект на заробување.

* Резултатите се добиени од демонстрација со уредот за празнење Daikin Streamer при експериментални услови.

Чувајте се од норовирусот во зима!

Бактериското труење со храна е почесто во лето, кога габите растат повеќе, но затоа што вирусите сакаат пониски температури и сува околина, вирусното труење со храна се зголемува во зима. Споредено, поголемиот дел од труењето со храна го предизвикува норовирусот. Норовирусот е многу инфективен и често многу се шири, што предизвикува поголем број пациенти отколку во лето. Норовирусот е одговорен за повеќе од половина од бројот пациенти од труење со храна годишно.