Топлотна пумпа VRV IV

Топлотна пумпа VRV IV +

Оптималното решение за удобност и перформанси на климатизацијата.

Топлотна пумпа VRV IV +

Со пуштањето во продажба на VRV IV, претставивме три револуционерни стандарди во VRV-технологијата. Удобноста, интелигентната контрола и зголемената енергетска ефикасност ја прават топлотната пумпа Daikin VRV IV лидер на пазарот на решенија за климатизација.

Променлива температура на разладно средство

Најголемиот скок во иновацијата уште од претставувањето на компресорот со инвертор.

Како уникатна технологија на Daikin, функцијата за променлива температура на разладното средство постојано ја прилагодува брзината на компресорот со инвертор и температурата на разладното средство за да го овозможи потребниот капацитет за да ја задоволи потребата на објектот со до 28% поголема сезонска ефикасност. Температурата на испарување е најшироката на пазарот (3°C до 16°C) и ја подобрува удобноста со совршено балансирање на температурата на протокот на воздухот.

Постојано греење

VRV IV постојано овозможува греење за време на циклусот на одмрзнување. Други топлотни пумпи го прекинуваат греењето за време на циклусот на одмрзнување, но VRV IV е опремен со нашиот уникатен елемент за акумулирање топлина којшто складира топлина за време на процесот на греење. Притоа, складираната енергија се користи за одмрзнување на надворешната единица, со што се овозможува удобност 24/7.

VRV-конфигуратор

Секоја единица VRV IV е опремена со нашиот препознатлив VRV-конфигуратор. Ова е софтверско решение што ги поедноставува лесното конфигурирање и пуштање во употреба. Како инсталатор, поминувате помалку време во конфигурирање на надворешните единици, може да управувате повеќе системи од различни места за главни клиенти и лесно да ги добиете почетните поставки на надворешните единици.

Целосно редизајнирани главни компоненти

1 2 3 4 Daikin Hotel

1. Мотор на вентилатор на еднонасочна струја

  • Ја зголемува ефикасноста.
  • Поголемиот дијаметар на роторот предизвикува поголема сила со помош на истото магнетно поле.
  • Подобрената контрола овозможува повеќе степени на вентилаторот што одговара на вистинскиот капацитет.

2. PCB ладено со гас

  • Достојното ладење нема влијание од амбиенталните температури.
  • Помала разводна кутија создава помазен проток на воздухот преку разменувачот на топлина.

3. Разменувач на топлина со 4 страни

  • Зголемувањето од 50% во површината на разменувањето топлина (235m2) ја зголемува ефикасноста до 30%.

4. Нов развиен компресор

  • Инверторот овозможува променлива температура на разладно средство и ниска струја за стартување.
  • Релуктантниот мотор без четчиња на еднонасочна струја ја зголемува ефикасноста во споредба со моторите на наизменична струја AC преку истовремен нормален и релуктантен момент на сила.
  • Моторот од J-тип со 6-пола има a 50% појака магнетна сила и поголема ефикасност на ротација.
  • Новиот материјал на компресорот е појак и го зголемува волуменот на компресија за до 50%.

Поврзете ја со широк асортиман на стилски внатрешни единици

Поврзете ја со широк асортиман на стилски внатрешни единици

Дознајте повеќе