Skip to main content

Единици што можат да се поврзуваат

BRP069A61/62

Daikin Altherma GEO
Daikin Altherma 3 GEO
Daikin Altherma H Hybrid

Daikin Altherma R Hybrid

Daikin Altherma R
Daikin Altherma 3 R
Daikin Altherma 3 H
Daikin Altherma 3 H HT
Daikin Altherma M

BRP069A71

Daikin Altherma 3 R (дополнителна опција)

BRP069A78

Daikin Altherma 3 R

Daikin Altherma 3 M (дополнителна опција)

BRP069A81**

Таванска единица
Скриена таванска единица
Со високоѕидна монтажа
Плафонска единица
Парапетна единица

BRP069B82**

Таванска единица

BRP069C51**

Таванска единица
Скриена таванска единица
Скриена таванска единица

** Жичниот далечински управувач мора да биде поврзан со внатрешната единица за да ракувате со апликацијата Online Controller