Skip to main content

Станбена вентилација

Дознајте повеќе за решението CHRV за станбени објекти

Вентилација

bg-image

Системите за вентилација овозможуваат оптимални климатски услови преку свежа, здрава и удобна околина за објекти од сите големини и за различни намени.

Во целосно затворена просторија во објект, воздухот не може лесно да влегува и излегува, поради што загадувачите остануваат и се собираат во просторијата. Ова може да влијае врз здравјето на луѓето во просторијата. Вентилацијата е важна за ослабување и отстранување на загадувачите на воздухот.

Добро одржуван вентилациски систем и адекватна брзина на размена на воздухот се покажале како добро решение за заштита на луѓето од загадувачи и вируси.

Загадувачите вообичаено се:

 • CO2
 • Влажност
 • Испуштање хемикалии (VOC)

CO 2 и релативна влажност мериме на овој начин:

 • CO2 (PPM):
  CO2 е гас присутен во воздухот и создаден од секој жив организам што диши. Просечната концентрација на CO2 во амбиентален воздух изнесува 300-400 ppm.
Илустрација за просечната концентрација на CO2.

 • > 1200 ppm = квалитетот на внатрешниот воздух е НИЗОК
 • 1000-1200 ppm = квалитетот на внатрешниот воздух е ПРИФАТЛИВ
 • < 1000 ppm = квалитетот на внатрешниот воздух е ВИСОК
 • РЕЛАТИВНА ВЛАЖНОСТ (RH %):
  е размерот на парцијалниот притисок од водената пареа со урамнотежениот притисок на пареата од водата при дадена температура.
Илустрација за релативната влажност.

 • > 70 % = воздухот е ПРЕМНОГУ ВЛАЖЕН
 • 30-70 % = воздухот е ДОБАР
 • < 30 % = воздухот е ПРЕМНОГУ СУВ

Технолошки концепт CHRV

Концепт на 'Централна вентилација за враќање топлина' (CHRV)

Илустрација што прикажува вентилациски систем со 2 зони

Вентилациски систем со 2 зони

Сензорите за CO2 и/или влажност внимателно следат дали има присутни и колку тие се активни во просторијата. Ова овозможува автоматски да се определи кога, каде (дневна или ноќна зона) и колку силно да се вклучи вентилацијата.

Со контрола врз двете зони одделно преку вграден вентил значително се намалува потрошувачката на вентилаторите EC, што претставува најголемо намалување на потрошувачката и ознака за енергија A+.

Главни предности на технологијата CHRV

Енергетска ефикасност

 • Свежиот воздух поминува низ разменувачот на топлина пред да се дистрибуира
 • Бајпас за капацитет на слободно ладење
 • Можност за 2-зонски контролен систем

Квалитет на внатрешниот воздух

 • Голем капацитет на филтрација
 • Сензори за CO2 / влажност

Единица DUCO

Удобност

 • Овозможува повратниот воздух да го пренесе поголемиот дел од својата топлина на свежиот воздух во зима
 • Можност за загревање на свежиот воздух во зима

Зошто DUCO?

DUCO нуди целосни решенија

Целосно опремена продавница за целосни решенија за вентилација

Целосен асортиман на единици, водови и дополнителни елементи за централна вентилација за враќање топлина (CHRV).

Паметна контрола на потребите

Просторијата се вентилира по потреба и во точни размери. Концентрацијата на CO2 и влажноста на воздухот се користат како индикатори. Со тоа се избегнува непотребна загуба на топлината и се овозможува оптимална внатрешна клима.

Еден од најтивките системи

Удобна внатрешна клима создадена со многу тивки вентилациски системи. DUCO има одлична акустика при внесување и изнесување воздух.

Автоматска калибрација

Автоматската калибрација, при којашто технологијата на мерење и приспособување се заснова на принципите на калибрација под постојан притисок, постојано нуди 100 % квалитетен краен резултат овозможува 50 % заштеда на време за поставување.

Поврзливост

Со дополнителната комуникациска скица можете да им дозволите на вентилациските системи DUCO да комуницираат преку ModBus и/или етернет. ModBus им овозможува да се поврзат со систем за управување со објектот.

Голема ефикасност при конверзија на енергија

Комбинацијата од филтри за динамична дистрибуција на воздух и разменувачи на топлина со високи перформанси овозможува сооднос со голема ефикасност.

Само во Daikin

Жена одмара на каучот

Благодарение на DUCO, Daikin нуди централизирани системи HRV со вграден 2-зонски вентил. Со 2-зонската верзија на DucoBox Energy Premium, асортиманот производи на Daikin е проширен со уникатен вентилациски систем со вградена 2-зонска контрола. Ако некоја зона нема потреба од вентилација, таа зона нема да се вентилира. Намалување на трошоците за греење, помала потрошувачка и ниско ниво на бучава (помал број вртежи во минута) се логичен резултат.

Сензорите прецизно ги забележуваат движењата на станарите низ домот. Со тоа се може автоматски да се определи каде, кога и колку вентилација е потребна.

Кога се контролираат двете зони одделно со вграден вентил, потрошувачката на вентилаторите EC се намалува значително и овозможува ознака за енергија A+.

 • Најоптимален квалитет на внатрешниот воздух благодарение на 2-зонската контрола
 • Најтивкиот вентилациски систем на пазарот
 • Автоматска калибрација