Skip to main content

Важни термини за политиката за заштита на податоци

Важни термини за политиката за заштита на податоци

 

Апликации: означува софтвери, (веб-) апликации, дигитални алатки развиени од Daikin Europe N.V. или од некое од неговите европски претставништва;

Автоматска одлука (обработка на податоците заснована само на тоа): означува обработка извршена преку автоматски процес без човечки фактор во однос на резултатот на наведениот процес;

Деловни партнери: означува лице или деловен субјект независен од DENV-G (групација Daikin Europe N.V.), но којшто до некој степен зазема дел од работата на DENV-G или води партнерство или соработува со DENV-G за производство и/или дистрибуција на производи/услуги од марката Daikin;

Колаче: означува мала датотека којашто содржи низа карактери која се испраќа до уред што се користи за посетување веб-сајт. При втората посета на истиот веб-сајт, колачето може да му дозволи на веб-сајтот да го препознае прелистувачот преку кој се остварува посетата. Колачињата може да ги зачуваат корисничките параметри и други информации;

Daikin Group: означува група компании контролирани од страна на Daikin Industries Ltd. Овие компании се произведувачи и продавачи на производи и услуги од марката Daikin низ целиот свет;

Управувач со податоци: означува физичко или правно лице што определува цели и средства за обработка на личните податоци;

Обработувач на податоци: означува физичко или правно лице што ги обработува личните податоци на определен податочен субјект под инструкции на управувачот со податоци;

Службено лице за заштита на податоци: означува физичко или правно лице задолжено за: 

  • да ги информира и советува управувачот и неговите обработувачи и вработени за обработка на личните податоци; 
  • да надгледува дали се почитува регулативата (ЕУ) 679/2016 (GDPR);
  • да советува при создавањето процена на влијанието што го врши обработката на податоци; 
  • да стапува во контакт и да соработува со органите за надгледување коишто разгледуваат жалба или ја истражуваат обработката на личните податоци. 

Податочен субјект: означува физичко лице што е идентификувано или со можност за идентификација и чии лични податоци се обработуваат на хартија или преку веб-сајт и апликации. Можноста за идентификација значи дека физичкото лице може да се идентификува директно или индиректно преку идентификатор, како на пример, име, број за идентификација, податоци за локација, идентификатор на интернет или преку еден или повеќе елементи карактеристични за физички, физиолошки, генетски, психички, економски, културен или социјален идентитет на физичкото лице.

DENV-G: означува група компании составена од страна на Daikin Europe N.V.  (со регистрирано седиште во Белгија) и своите претставништва. DENV-G произведува, продава и комерцијализира производи и услуги од марката Daikin во Европа, Блискиот Исток, Африка и ЗНД.

DIL: ја означува компанијата Daikin Industries Ltd. со регистрирано седиште во Јапонија, сопственик и управувач со групацијата Daikin.

Претставништва: секоја компанија што произведува, продава и комерцијализира, производи и услуги од марката Daikin и е под управување на Daikin Europe N.V..

GDPR: значи „Општа регулатива за заштита на податоци“, акроним за регулативата (ЕУ) 2016/679 од Европскиот Парламент и од Советот од 27 април 2016 за заштита на физичките лица во однос на обработката на личните податоци и во однос на слободното движење на таквите податоци и за укинување на директивата 95/46/ЕЗ.

IP: го означува бројот познат како адреса на интернет протокол (IP) којшто се назначува на секој уред што се поврзува на интернет. Броевите вообичаено се назначуваат според географски блокови. IP-адреса често може да се користи за идентификација на локацијата од којашто уредот се поврзува на интернет.

Легитимен интерес: означува интерес на управувачот или трето лице, којшто е законски и не е отфрлен од интереси или фундаментални права и слободи на податочни субјекти, што бара заштита на лични податоци, особено каде што податочниот субјект е дете.

Здружен управувач со податоци: означува физичко или правно лице што заедно со други лица определува средства и цели за обработка на личните податоци.

Лични податоци: ја означува секоја информација во врска со физичко лице што е идентификувано или со можност за идентификација („Податочен субјект“).

Обработка (на лични податоци): означува операција или комплет операции што се извршуваат врз личните податоци, без разлика дали со или без автоматизирани средства, како на пример, собирање, снимање, организација, структурирање, зачувување, приспособување или изменување, примање, советување, употреба, откривање преку пренос, пропагирање или откривање, подредување или комбинирање, забрана, бришење или уништување на каков било начин.

Формирање профил (или профилација): ја означува секоја форма на автоматско обработување на личните податоци, што се состои од употреба на личните податоци за процена на определени лични аспекти во врска со физичко лице, особено за анализа или предвидување аспекти во врска со перформансите на работа, економската ситуација, здравјето, личниот избор, интересите, достојноста, однесувањето, локацијата или движењата на физичкото лице.

Псевдоанонимизација (или псевдоанонимен или псевдоанонимизиран): означува начин на обработка на којшто личните податоци не можат повеќе да се припишат на определен податочен субјект без употреба на дополнителни информации, ако се земе предвид дека таквите дополнителни информации се чуваат одделно и се предмет на технички и организациски мерки за да се потврди дека личните податоци не се припишани на физичко лице што е идентификувано или има можност за идентификација.

Јавен интерес: го означува секој јавен интерес поставен со закон или воден од официјален орган.

Специјални категории на личните податоци: означува лични податоци што откриваат расна или етничка припадност, политичко мислење, религиозни или филозофски верувања или членство во синдикат, генетски податоци, биометриски податоци обработени со цел уникатна идентификација на физичкото лице, податоци во врска со здравјето или податоци во врска со сексуалниот живот или сексуалната ориентација на физичкото лице;

Витален интерес: означува секаков интерес што е важен за животот на податочниот субјект или на друго физичко лице;

Веб-сајт: го означува веб-сајтот на DENV-G (групација Daikin Europe N.V.) достапен на следниот линк: www.daikin.eu