Skip to main content

Зошто се разликува собната температура, прикажана на Daikin online controller, од поставената температура дури и кога ќе се постигне поставената температура?​

Ова е нормално однесување на единицата.

Прикажаната температура на Daikin Online Controller е температурата што ја забележува сензорот за собна температура што се наоѓа во внатрешната единица. Оваа температура може да се разликува од просечната температура во собата поради неколку причини. На пример, топлиот воздух се крева нагоре, па горните слоеви на воздухот во просторијата ќе бидат потопли од просечната температура. Разликата во температурата зависи од големината и загубите на топлина во просторијата, позицијата на единицата во просторијата, нејзиното растојание до собата и поставената брзина на вентилаторот.

Контролната логика на единицата е дизајнирана да ги надомести овие ефекти. Ја контролира просечната собна температура и ја одржува што поблиску до температурата поставена од корисникот.