Skip to main content

Кои регулатори за притисок на испарувачот може да се користат со R410A?

Регулаторите за притисок на испарувачот мора да ги исполнуваат следните услови.

  1. PS ≥ 25 bar
  2. Нема потреба од бајпас за враќање на маслото
  3. Регулаторите за притисок на испарувачот може да се користат при поврзување со 100% од ладилници/испарувачите, како на пример, да се заштитат предметите од функцијата за во зима
  4. Опсег со минимален капацитет од 50%
  5. Кога користите регулатори за притисок на испарувачот, вкупното оптоварување на системот мора да биде најмалку 2 kW
  6. Нема ограничувања на бројот регулатори за притисок на испарувачот

Кога неколку единици ZEAS се користат во еден проект, групирајте ги сите ладилници или испарувачи со истата побарана температура на испарување во истата единица ZEAS. Ова служи за да се оптимизира ефикасноста на системот за ладење.