Skip to main content

Кога ќе се смени режимот на работа, се менува и позицијата на капаците на излезот за воздух

Контролата за капаците ја менува позицијата на капаците во зависност од режимот на работа, како на пример, ладење или греење.