Skip to main content

Кога е функцијата за нишање на излезот за воздух е поставена на ВКЛ, капаците остануваат во хоризонтална позиција

Капаците остануваат во иста позиција кога собната температура го достигнува поставеното ниво и термостатот се исклучува. Кога термостатот е исклучен, капаците не се нишаат.