Skip to main content

Кога ќе ги сменам поставките во апликацијата на паметниот телефон, тоа не се случува веднаш и на другите паметни телефони на коишто се наоѓа апликацијата Daikin Online Controller.

Додека работи функцијата „Надвор-од-дома“, комуникацијата со единицата се одвива преку сервер на интернет. Може да поминат неколку минути додека адаптерот го добие дејството.

Истото важи и за во спротивна насока: кога ќе се смени состојбата на единицата (на пр., со помош на инфрацрвен далечински управувач), може да потрае неколку минути додека дејството се пренесе на апликацијата за паметен телефон Daikin Online Controller.

Кога сте во домет на домашната мрежа, се препорачува да се одјавите од сметката „Надвор-од-дома“ за да добиете побрза рекација од единицата.