Skip to main content

Што е притисок на звук/моќ на звук?

Ниво на притисок на звук (Lp)

Е мерка на звучната енергија што се емитува од изворот на звукот, изразена во децибели или dBA

Ниво на бучава (Lw)

Е горенаведената вредност но мерена во претходно дефинирани услови
Нивото на бучава е независно од:

  • локацијата на опремата
  • условите на околината и
  • растојанието од точката на мерење