Skip to main content

Што се алергени?

Алергени се нечистотии во воздухот што може да предизвикаат алергиска реакција. Во урбана околина, мешавината од овие алергени и други нечистотии во воздухот – наречени адјувантни супстанци – како што се честички од издувни гасови од дизел гориво (DEP) од моторни возила и штетни органски материи (VOC) присутни во градежните материјали, козметиката итн. може да ги претворат алергените во тешки алергени. Тие може да имаат поголем негативен ефект врз здравјето како влошени симптоми и да предизвикаат латентни алергии.