Термостатот на далечинскиот управувач не може да се постави

Кога повеќе единици се контролираат преку еден далечински управувач (групна контрола), термостатот на далечинскиот управувач не може да се постави.