Skip to main content

Термостатот на далечинскиот управувач не може да се постави

Кога повеќе единици се контролираат преку еден далечински управувач (групна контрола), термостатот на далечинскиот управувач не може да се постави.