Skip to main content

Циклус на разладно средство: што е тоа?

Климатизерот работи слично на фрижидер. Разладното средство се движи низ системот и ја менува својата состојба. Има четири процеси во 'циклусот на разладното средство'.

Процеси:

1 Компресорот, што го пумпа разладното средство низ системот, е срцето на климатизерот. Пред компресорот, разладното средство е гас со ниска температура. Поради компресорот, гасот се доведува под висок притисок, се загрева и оди кон кондензаторот.

2 Кај кондензаторот, при голема температура, гасот под висок притисок испушта топлина кон надворешниот воздух и станува суб-изладена течност под висок притисок.

3 Течноста под висок притисок оди низ експанзиониот вентил, којшто го намалува притисокот и затоа температурата паѓа под температурата на разладениот простор. Ова резултира со течно ладно разладно средство под низок притисок.

4 Разладното средство под низок притисок оди до испарувачот, каде што апсорбира топлина од внатрешниот воздух преку испарување и станува гас под низок притисок. Гасот оди назад кај компресорот каде што циклусот почнува повторно од почеток.

Во случај на топлотна пумпа, циклусот може да се одвива во спротивна насока.