Надворешната единица испушта вода или пареа

Процесот на одмрзнување што се активира при греење го отстранува мразот, којшто се претвора во вода или пареа. Мала количина на вода се испушта и при греење.