Skip to main content

Надворешната единица испушта вода или пареа

Процесот на одмрзнување што се активира при греење го отстранува мразот, којшто се претвора во вода или пареа. Мала количина на вода се испушта и при греење.