Skip to main content

Одводната пумпа продолжува да работи откако ќе прекине ладењето

Откако климатизерот ќе престане со работа, одводната пумпа продолжува да работи неколку минути за да го извади кондензатот од садот за одвод (сад за собирање кондензат).