Одводната пумпа продолжува да работи откако ќе прекине ладењето

Откако климатизерот ќе престане со работа, одводната пумпа продолжува да работи неколку минути за да го извади кондензатот од садот за одвод (сад за собирање кондензат).