Skip to main content

Количината на исцедената вода е голема (во споредба со извадената количина од претходната година или од претходниот ден)

Количината на исцедената вода варира во зависност од температурата и влажноста во просторијата. Големо количество исцедена вода не претставува неисправност.