Skip to main content

Протокот на воздух одеднаш станува посилен при греење

Кога притисокот на воздух е поставен на СЛАБО, количината на протокот на воздух се зголемува кога е активирана функцијата за контрола на преоптоварувањето. („Преоптоварување“ е состојба при која климатизерот работи под преголемо оптоварување. Преоптоварувањето може да се предизвика поради нечисти филтри.)