Skip to main content

Климатизерот создава звук на испуштање воздух

Звукот на испуштање воздух го предизвикува промената на насоката на движење на разладното средство. Овој звук се создава кога климатизерот престанува да работи или се активира процесот на одмрзнување при режим на греење.