Климатизерот создава звук на течење вода

Звукот на течење вода го создава разладното средство што тече низ климатизерот.
Овој звук се појавува кога се активира процесот на одмрзнување при режим на греење.