Skip to main content

Климатизерот не дува вендаш откако ќе започне да работи во режим на греење

Климатизерот прво изведува „загревање“ за да не дува топол воздух во режим на греење. Вентилаторот започнува да работи по една до четири минути загревање.
(Загревањето станува подолго кога температурата на надворешниот воздух е ниска.)