Климатизерот не дува вендаш откако ќе започне да работи во режим на греење

Климатизерот прво изведува „загревање“ за да не дува топол воздух во режим на греење. Вентилаторот започнува да работи по една до четири минути загревање.
(Загревањето станува подолго кога температурата на надворешниот воздух е ниска.)