Skip to main content

Зошто е исклучен бојлерот за топла санитарна вода откако ја исклучив функцијата за топла санитарна вода??

Функцијата за топла санитарна вода се исклучува со исклучување на единицата за топла санитарна вода на бојлерот. Кога се работи за контрола на топлата санитарна вода во апликацијата, функциите “Вкл/Иск” и “Оперативен режим” се споени. Кога ќе се исклучи функцијата за топла санитарна вода, може да се вклучи повторно преку копчето за вкл/иск.