Skip to main content

Мојата единица не работи повеќе затоа што постои спротивставеност кај режимите на работа.

Што се случува и како можам да го решам проблемот?

Во случај на системи со повеќе внатрешни единици, внатрешните единици не може да работат во некомпатибилни режими (на пр., ладење и греење). При промена на режимите на работа, приоритетот се дава на приоритетната единица (за повеќе информации погледнете го прирачникот на внатрешната единица). Неприоритетните единици ќе се постават во режим на мирување ако режимот на работа не одговара на избраниот режим на приоритетната единица.

За да се реши спротивставеноста, режимите на работа на приоритетната и неприоритетната единица треба да бидат исти или компатибилни или единиците треба да се ИСКЛУЧАТ.

Следното известување ќе биде активно во апликацијата за да се прикаже дека се случува спротивставеност кај режимите на работа: