Skip to main content

Мојот уред има канта за ѓубре на ознаката, што значи тоа?

Вашиот производ е означен со овој симбол. Овој симбол значи дека електричните и електронските производи не треба да се мешаат со останатиот отпад од домаќинството.

Не се обидувајте сами да го расклопите системот: расклопувањето на производот и на другите делови мора да го изврши квалификуван инсталатор во согласност со важечките локални и национални закони.

Производот и отпадот мора да се обработат во специјална фабрика за повторна употреба, рециклирање и поправка.

Со соодветно фрлање на производот ќе спречите можни негативни последици врз околината и човековото здравје. За повеќе информации контактирајте го инсталаторот или локалните власти.