Skip to main content

При сув режим, под контрола на микрокомпјутерот, внатрешната единица работи на L една минута кога надворешната единица (компресорот) не работи

Функцијата за надгледување присилно управува со вентилаторот на внатрешната единица една минута.