Skip to main content

Се обидувам да додадам единици на мојата сметка, но апликацијата Daikin Residential Controller не може да ги најде. Што треба да направам?

Проверете дали мобилниот уред е поврзан на истата мрежа со единицата. Се препорачува и да има што помалку мрежни апарати помеѓу мобилниот уред и единицата, затоа што може да го попречат сигналот.

Апликацијата користи mDNS (Bonjour/ZeroConf) за да ја најде единицата. При ретки случаи, мобилните уреди со Android не може да ги најдат единиците. Проверете дали на уредите со Android е ажуриран оперативниот систем, потоа рестартирајте ги и проверете повторно.

Ако ова решение не го реши проблемот, обидете се рачно да ставите единици преку IP-адресата на мрежната порта во апликацијата. Обидете се со оваа постапка само кога не може автоматски да ги најдете единиците.

Во апликацијата постапете на следниот начин:

1) Одете до „Додај уред“

2) Изберете го менито во горниот десен агол

3) Внесете ја IP-адресата на мрежната порта (на пр., можете да ја најдете во списокот DHCP од вашиот насочувач)

4) Потврдете

Ако сте ја внеле точната IP-адреса, единицата ќе може да ги најде единиците.

Ако внесената адреса не дава резултати, ќе се појави следниот екран.

Ако сè друго е неуспешно, проверете дали насочувачот и мобилниот уред поддржуваат WebSocket.

Тоа можете да го проверите на:

Ако тестот е неуспешен, обратете се до произведувачот на мобилниот уред/насочувачот за да дознаете како може да се користи WebSocket.

Ако се поддржува WebSocket, обидете се да ја рестартирате мрежната порта на единицата, насочувачот и мобилниот уред и обидете се повторно.