Skip to main content

Имам повеќе адаптери во истата безжична мрежа. Повеќе не знам кој WLAN-адаптер одговара на која единица на мојата апликација за паметен телефон Daikin Online Controller.

За да може да го најдете WLAN-адаптерот што е поврзан со определена единица на апликацијата за паметен телефон, користете ја функцијата за тест на конекција1.

Кога функцијата е вклучена, LED-светлата на соодветниот WLAN-адаптер ќе почнат да трепкаат околу 3 минути.

1 За да пристапите до „Тест за конекција“:

  1. Изберете единица преку апликацијата на паметниот телефон.
  2. Одете во поставките на адаптерот (иконата „запчаник“ во горниот десен агол).
  3. Изберете „Тест за конекција“.