Skip to main content

Не можам да го поврзам WLAN-адаптерот со мојата мрежа.

Проверете дали безжичниот насочувач е блиску до WLAN-адаптерот. Опсегот на WLAN-адаптерот може да се намали значително поради пречки што содржат метал (на пр., засилени ѕидови).

Исто така, на неговата страница за поставки, уверете се дека насочувачот не ги користи Wi-Fi-каналите 12 или 13 (погледнете го прирачникот на насочувачот). WLAN-адаптерот не поддржува употреба на Wi-Fi-каналите 12 и 13. Ако насочувачот е поставен на Wi-Fi-каналите 12 или 13, сменете ги неговите поставки за да може да се користи друг Wi-Fi-канал од 1-11.