Skip to main content

Се обидувам да додадам единица на мојата корисничка сметка, но апликацијата се исклучува. Што треба да направам?

При ретки случаи, апликацијата нема да може да ја регистрира единицата и да ја додаде на вашата корисничка сметка. При такви случаи проверете ги следните случаи:

а. Проверете дали сте поврзани на интернет

б. Обидете се повторно

в. Ако проблемот и понатаму постои, обратете се до вашиот инсталатор или до сервисниот оддел на Daikin

Кога се обидувате да додадете единица на вашата корисничка сметка повторно, единица може да ве извести дека таа единица „веќе е додадена на друга корисничка сметка“. Не грижете се, тоа не се случи на облак-услугата. Но ќе треба да ја отстраните единицата од другата сметка пред да се обидете повторно.

Ако примарниот DNS-сервер не е достапен, мрежната порта нема да може да се поврзе со облак-услугата/интернет. Мрежната порта никогаш нема да го користи споредниот DNS-сервер.

Ако сте бета-корисник или учествувате во тестирањето, проверете дали мрежната порта и апликацијата ја користат истата облак-околина.