Skip to main content

Се обидувам да додадам единица на мојата сметка, но единицата веќе е поврзана со друга сметка. Ве молам за помош?

Можете да ги отстраните единиците од (други) сметки преку „Додај единица“.

Имајте предвид дека кога отстранувате единица од (друга) сметка, нема да може повеќе да ја управувате преку таа сметка.

На екранот „Единицата е веќе додадена“, допрете ги трите точки и отстранете ја единицата од другата сметка.