Skip to main content

http://altherma.local, линкот до веб-страницата за конфигурирање на мрежната порта не работи. Молам?

Проверете дали компјутерот е поврзан на истата мрежа (истиот насочувач) со мрежна порта. Исто така, помеѓу компјутерот и мрежата порта треба да има што помалку мрежни апарати.

За да ја најде единицата, мрежната порта користи mDNS (Bonjour/ZeroConf). При ретки случаи, можеби апликацијата да не е инсталирана на компјутерот. Во тој случај инсталирајте iTunes за да го решите проблемот.

Ако со iTunes немате дозвола за пристап до веб-страницата за конфигурирање, поврзете се веб-страницата преку IP-адресата на мрежната порта:

Во прелистувачот одете кај IP-адресата на мрежната порта.

Постојат разни начини да ја добиете адресата:

  • Преку апликацијата Daikin Residential Controller: во апликацијата допрете на иконата „молив“, потоа под „Единици“, допрете ја единицата што е поврзана со мрежната порта од која што сакате да ја добиете IP-адресата.
  • Преку списокот со клиенти DHCP од вашиот насочувач: најдете ја мрежната порта во списокот со клиенти DHCP на насочувачот.