Skip to main content

Како се користи далечинскиот управувач со кабел Madoka?

Дознајте како

  • се исклучува/вклучува, како се избира вредност, како се поставува оперативен режим, насока на проток на воздух и брзината на вентилаторот преку управувачот со кабел Madoka.
  • Спарете го управувачот со апликацијата Madoka Assistant
  • Преземете од App Store
  • Преземете од Google Play Store
  • Поставете распореди во апликацијата Madoka Assistant.

Апликација Madoka Assistant