Skip to main content

Како можам да го синхронизирам режимот за автоматска работа BRC1H помеѓу апликацијата Daikin Residential Controller и единицата Sky Air unit?

За BRC1H

За да го синхронизирате режимот за автоматска работа помеѓу апликацијата Daikin Residential Controller и далечинскиот управувач со кабел на Sky Air, направете го следното:

  1. ​Инсталирајте го и поврзете го далечинскиот управувач BRC1H со внатрешната единица Sky Air. За инсталации со BRC1E погледнете го делот „Како можам да го синхронизирам режимот за автоматска работа BRC1E помеѓу апликацијата Daikin Residential Controller и единицата Sky Air?“ Ставка за ЧПП.
  2. Поставете ја вредноста на „Indoor unit“ во апликацијата Madoka Assistant.

Промена на поставената вредност преку апликацијата Madoka Assistant

1. Отворете ја најновата верзија на апликацијата Madoka Assistant.
2. Вклучете ги напредните поставки:

1. Одете во главното мени
2. Изберете „About“. Имајте предвид дека од верзијата 1.10 на Madoka Assistant, „Advanced Settings“ ќе биде достапно под „App Settings“ наместо под „About“.

Главно мени на апликацијата Madoka Assistant

3. Изберете „Advanced Settings“.

Приказ на „About“ во апликацијата Madoka Assistant

4. Вклучете „Advanced Settings“. Се појавува порака за предупредување.

Прозорец со предупредување за напредни поставки на апликацијата Madoka Assistant

5. Притиснете „I understand“. Напредниот режим е активиран.

3. Одете во „Unit settings“.

Прозорец со поставки за единицата во апликацијата Madoka Assistant

4. Изберете „Setpoint logic“.

Прозорец со вредност во апликацијата Madoka Assistant

5. Изберете ја опцијата „indoor unit“ и притиснете „Apply“​.

За да ја синхронизирате температурата во просторијата помеѓу апликацијата Daikin Residential Controller и далечинскиот управувач со кабел на Sky Air, конфигурирајте ги поставките на самото место за далечинскиот управувач со кабел преку апликацијата Madoka Assistant или директно на далечинскиот управувач со кабел. За повеќе информации, погледнете ги чекорите подолу.

Конфигурирање на поставување на самото место преку апликацијата Madoka Assistant

1. Отворете ја најновата верзија на апликацијата Madoka Assistant.
2. Вклучете ги напредните поставки:
1. Одете во главното мени
2. Изберете „About“.

Приказ на почетниот екран во апликацијата Madoka Assistant

3. Допрете „Application version“ 5 пати за да го вклучите режимот за инсталатор.

Приказ на „About“ во апликацијата Madoka Assistant

4. Поставете го режимот за инсталатор на „Temporary“.

Режим за инсталатор во апликацијата Madoka Assistant - привремен

5. Вратете се на почетниот екран и изберете го далечинскиот управувач.
6. Одете во „Unit settings“ од менито за поставки.

Екран со поставки за единицата во апликацијата Madoka Assistant

7. Одете во „Field Settings“.

Екран со поставки на самото место во апликацијата Madoka Assistant

8. Изберете ја ставката 02 под „Mode 10“ и поставете ја вредноста на 02.

Екран со поле за измени во апликацијата Madoka Assistant - режим 10, вредност 02

9. Изберете ја ставката „01 Thermostat sensor“ под „Mode 1c“ и поставете ја вредноста на „01 - Indoor unit thermistor“.

Екран со поле за измени во апликацијата Madoka Assistant - режим 1c, вредност 01

10. Во горниот десен агол допрете „Apply“. Повторно допрете „Apply“ за да потврдите во скок-прозорецот.

Скок-прозорец за потврдување на поставките во апликацијата Madoka Assistant

11. Изберете „Apply to remote controller“.

Применување на далечинскиот управувач во апликацијата Madoka Assistant

12. Верификувајте дека далечинскиот управувач се ресетира. Новите поставки ќе се применат кога ќе се ресетира далечинскиот управувач.

Ресетирање на далечинскиот управувач во апликацијата Madoka Assistant

Конфигурирање на поставките на самото место преку далечинскиот управувач со кабел


Не треба да ги конфигурирате поставките на самото место ако веќе сте ги конфигурирале преку апликацијата Madoka Assistant (погледнете погоре).

1. ​Притиснете го средното копче (круг) и држете го додека се појави екранот со информации

Средно копче (круг) на далечинскиот управувач со кабел

2. Притиснете ги левото копче (минус) и средното копче (круг) истовремено и држете ги додека влезете во менито за инсталатор.

Лево и средно копче на далечинскиот управувач со кабел

3. Одете во менито за поставување на самото место за внатрешната единица. Иконата на менито покажува документ со клуч пред него.

Документ со клуч за поставување на самото место на далечинскиот управувач со кабел

4. Изберете „Mode 10“ и потврдете го изборот.

Потврда за „Mode 10“ на далечинскиот управувач со кабел

5. Сменете ги поставките (SW) со 02 и поставете ја вредноста на 02.

Далечински управувач со кабел SW во 02

6. Потврдете го изборот.

Потврда на изборот SW во 02 на далечинскиот управувач со кабел

7. Изберете „Mode 1c“ и потврдете го изборот.

„Mode 1c“ и потврда на далечинскиот управувач со кабел

8. Сменете ги поставките (SW) со 01 и поставете ја вредноста на 01. Потврдете го изборот.

Потврда на изборот SW во 01 на далечинскиот управувач со кабел

9. Во менито за поставување на самото место изберете „X“ за да се вратите на претходното мени.

Избор на „X“ на далечинскиот управувач со кабел

10. Во менито за инсталатор изберете ја стрелката за да го ресетирате далечинскиот управувач со кабел и да ги примените новите поставки.

Стрелка за ресетирање на далечинскиот управувач со кабел