Skip to main content

Како можам да го синхронизирам режимот за автоматска работа BRC1E помеѓу апликацијата Daikin Residential Controller и единицата Sky Air unit?

За BRC1E

За да го синхронизирате режимот за автоматска работа помеѓу апликацијата Daikin Residential Controller и далечинскиот управувач со кабел на Sky Air, направете го следното:

​Инсталирајте го и поврзете го далечинскиот управувач BRC1E53 (или понов) со внатрешната единица Sky Air. За инсталации со BRC1H погледнете го делот „Како можам да го синхронизирам режимот за автоматска работа BRC1H помеѓу апликацијата Daikin Residential Controller и единицата Sky Air?“ Ставка за ЧПП.
Поставете ја минималната диференцијална вредност на „None“ на далечинскиот управувач. За повеќе информации, погледнете ги чекорите подолу.

Поставување на минималната диференцијална вредност на далечинскиот управувач

1. Притиснете и држете го копчето за откажување 4 секунди или повеќе за да влезете во режимот „Service“.

Копче за откажување на далечинскиот управувач

2. Изберете го менито „Min Setpoint Differential“ .

Означено „Min Setpoint Differential“ на екранот од далечинскиот управувач со кабел

3. Изберете ги поставките „None“.

Означено „None“ на екранот од далечинскиот управувач со кабел

За да ја синхронизирате температурата во просторијата помеѓу апликацијата Daikin Residential Controller и далечинскиот управувач со кабел на Sky Air, конфигурирајте ги поставките на самото место директно на далечинскиот управувач со кабел:

  1. Исклучете го термостатот на далечинскиот управувач , за повеќе информации, погледнете ги чекорите подолу.
  2. Вклучете го термостатот на внатрешна единица , за повеќе информации, погледнете ги чекорите подолу.​

Чекори на далечинскиот​ упра​​вувач

  1. ​Притиснете и држете го ​​копчето за откажување 4 секунди или повеќе за да влезете во режимот „Service“.

Далечински управувач со означени копчиња за откажување

2. Изберете го менито „Field Settings“.

Далечински управувач со означено мени „Field settings“

3. Исклучете го термостатот на далечинскиот управувач . Поставете „Mode“ на 10 и сменете ја вредноста од “2-*“ на „2-02“.

Далечински управувач со означен „Mode 10“
Далечински управувач со означено „2- 02“

4. Вклучете го термостатот на внатрешна единица. Поставете „Mode“ на 1c и сменете ја вредноста од „1-*“ на „1-01“.

Далечински управувач со означен режим „1c“
Далечински управувач со означено „1- 01“ на режим 1c

5. Притиснете го копчето „Menu/OK“ за да ги зачувате изменетите поставки на самото место. Изберете „Yes“ за да потврдите.

Далечински управувач со означено „Yes“ на делот „Save the settings“