Skip to main content

Како може да ја исклучам WPS-функционалноста за спарување на WLAN-адаптерот?

Држете го копчето [SETUP] 3 секунди и WPS-спарувањето ќе се прекине.

Забелешка: Оваа функционалност не е достапна на WLAN-адаптер со заштитен ѕид со верзија 2.0.2 или постара. Во тој случај почекајте околу 2-3 минути додека истече времето за WPS-спарување.