Skip to main content

Како да започнете со ONECTA

Штотуку купивте/инсталиравте нова единица на Daikin што содржи облак-услуга или ја користевте апликацијата „Daikin Online Controller“ климатизерите од Daikin? Тогаш овој прирачник ќе ви покаже како да започнете и да ги поврзете сите единици на Daikin преку апликацијата ONECTA. За да ги поврзете единиците на Daikin, треба да се наоѓате онаму каде се инсталирани единиците и да имате активна интернет-врска.

Откако ќе создадете сметка и ќе се најавите, ќе дојдете на почетниот екран на апликацијата ONECTA. Со тоа ќе добиете целосен преглед на сите поврзани единици на Daikin со вашата сметка на Daikin.

Поставување на единиците на Onecta

Досега користевте „Daikin Online Controller“?

При првото стартување на апликацијата ONECTA нема да ги видите единиците од претходната апликација „Daikin Online Controller“. Единиците треба рачно да се пренесат/постават на ONECTA пред да бидат видливи. Додека се изврши оваа постапка, можете да ја користите апликацијата „Daikin Online Controller“, а откако ќе се постават единиците на апликацијата ONECTA, можете да ја отстраните апликацијата „Daikin Online Controller“.

Поставување единица на Daikin на апликацијата ONECTA

За да поставите единица на Daikin на апликацијата ONECTA, притиснете на „let's add your first unit!“ (ајде да ја додадеме вашата прва единица!) или притиснете на знакот „+“ и изберете „add a device“ (додај уред).

Поставување на единиците на Onecta
Додавање уред во ONECTA

Ова ќе ве однесе на делот „add unit“ (додај единица), каде можете да започнете со поставување единица на Daikin што е поврзана со вашата сметка.

Во зависност од типот на единицата на Daikin и мрежната врска (LAN или WLAN), треба да изберете:

  • Забележување безжичен уред
  • Изберете ја вашата единица во „new units in your network“ (нови единици во вашата мрежа)

Апликацијата ќе ве води низ потребните чекори за поставување поврзана единица на Daikin на ONECTA.

Безжичен уред ONECTA
Поврзи се со безжичен уред ONECTA

Досега користевте „Daikin Online Controller“?

Вашите климатизери веќе се поврзани на домашната мрежа и апликацијата ONECTA ќе ги најде автоматски. Изберете ги сите забележани единици 1 по 1 и следете ги чекорите за поставување на единиците во апликацијата ONECTA. Успешно поставените единици се преместуваат во делот „registered devices found“ (најдени регистрирани уреди) за да не го поставите истиот уред двапати.

ONECTA од управувач на Daikin
ONECTA додадена во вашата сметка

Забележување безжичен уред

Се прикажува список со компатибилни поврзани единици на Daikin каде што треба да се избере правилниот производ. Ако единицата на Daikin не се наоѓа во списокот, користете ја категоријата „other“ (друго). Во зависност од избраниот тип единица на Daikin, ќе се прикажат соодветните инструкции „step-by-step“ (чекор по чекор).

Додавање единица во ONECTA
Додавање единица во ONECTA

Откако ќе го изберете правилниот тип, ќе можете да избирате како да ја поврзете единицата на Daikin со вашата мрежа. Ова може да се направи на следните начини:

  • Со SSID & Key <--­- Препорачано
  • WPS (заштитени поставки за Wi-Fi)
ONECTA SSID &amp; KEY или WPS

Постапка со "SSID & Key"

За да ја продолжите постапката со „SSID & Key“, мора да се активира режимот за пристапна точка на вашиот WLAN-адаптер. Следете ги инструкциите „чекор по чекор“ за да ја извршите оваа постапка. Откако ќе ја извршите успешно, притиснете „следно“ и завршете го делот SSID & Key.

ONECTA активирај режим за пристапна точка
ONECTA внеси акредитиви

Апликацијата ONECTA ќе го поврзе WLAN-адаптерот на Daikin за да можете да го конфигурирате на вашата домашна мрежа. Апликацијата ONECTA ќе прикаже список со сите Wi-Fi мрежи што ги забележал WLAN-адаптерот на Daikin. Изберете ја вашата мрежа, внесете ги акредитивите за Wi-Fi и продолжете. Ако вашата мрежа не се наоѓа на списокот, можете да се обидете да го освежите списокот, рачно да се поврзете или пак можеби треба да го проверите сигналот.

ONECTA избирање Wi-Fi мрежа

Откако ќе се конфигурираат акредитивите за Wi-Fi, апликацијата ONECTA ќе ве води низ чекорите за конфигурирање за да го завршите поставувањето на поврзаната единица на Daikin.

ONECTA додавање единица на Wi-Fi
ONECTA Поврзана единица со вашата сметка