Skip to main content

Дали може да се смени датумот и времето на корисничкиот интерфејс на единицата преку апликацијата Daikin Residential Controller?

Кога ќе ја додадете првата единица на корисничката сметка, апликацијата ќе се обиде да ги ажурира датумот и времето на корисничкиот интерфејс ако се разликуваат за повеќе од 15 минути од мобилниот уред. Но за некои единици рачно ќе треба да ги смените датумот и времето на корисничкиот интерфејс.

Мрежна порта: BRP069A6x (систем со топлотна пумпа Daikin Altherma)

Во зависност од генерацијата на системот со топлотна пумпа:

2ра генерација: по потреба, датумот и времето на корисничкиот интерфејс треба да ги смените рачно.

3та генерација:

  • MMI <= 5.2.0: по потреба, датумот и времето на корисничкиот интерфејс треба да ги смените рачно
  • MMI = 5.2.0 : датумот и времето може да се синхронизираат автоматски со мобилниот уред

Мрежна порта: DRGATEWAYAA (кондензирачки бојлер на гас на Daikin)

Датумот и времето може да се синхронизираат автоматски со мобилниот уред

Ако може датумот и времето да се синхронизираат автоматски, треба да постапите на следниот начин:

1. На почетниот екран притиснете ја иконата „запчаник“

2. Изберете „Датум и време“

3. Изберете „Синхронизирај со датум и време од мобилен уред“

4. Потврдете го скок-прозорецот за да продолжите.