Skip to main content

Откако ќе го вклучите прекинувачот, работат капаците на излезот за воздух

Ако единицата е вклучена, микрокомпјутерот ги управува капаците за да ја определи позицијата за иницијализација.