Skip to main content

Признавање на организацискиот квалитет на Daikin

Во текот на годините, Daikin Europe N.V. стана позната како добро уредена и организирана компанија што ги задоволува европските производствени стандарди и што се грижи за безбедноста и здравјето на својата работна сила. Се стремиме да ги надминеме сите тековни регулативи за вработување, здравје и безбедност и овозможуваме ефективна обука и поддршка на работното место за вработените лица. Daikin Europe N.V. е познат и како активен член на локалните и европските деловни заедници, подготвен да преземе одговорност за промоција и охрабрување на другите организации во регионот.

Сообразност со J-SOx

J-SOx е кратко име за јапонската верзија на законот Сарбенес-Оксли или SOx. SOx се однесува на дел од легислативата на Соединетите Држави созддаена од американските политичари Сарбенес и Оксли. Законот е наменет да создаде транспарентност и да ја врати довербата на инвеститорите после големиот број сметководствени скандали во деловниот свет.

Од 2008 година, сите компании што се активни на јапонската берза мора да имаат сообразност со јапонската верзија на овој закон, поточно законот за финансиски инструменти и размена. Daikin Europe N.V. има сообразност со J-SOx уште од април 2008 година.

Реакцијата на Daikin кон J-Sox

Како реакција на јапонската легислатива, Daikin ги преуреди своите системи за да овозможи ефикасност на сите работни процеси низ групацијата Daikin што може да влијаат врз финансискиот извештај.

Daikin ги проценува овие системи постојано за да овозможи ефективна внатрешна контрола во компанијата, како што е наложено со J-SOx. Компанијата е посветена да ги изврши сите потребни приспособувања кон овие системи за да овозможи постојана сообразност со J-SOx и сродните прописи.

Сертификат ISO14001

Посветеноста на Daikin кон заштита и подобрување на квалитетот на околината е наградена со посакуваниот сертификат ISO14001.

ISO 14001 наведува дека „Daikin поседува ефективен систем за управување со околината со кој ги штити и човештвото и околината од можното влијание на производствените активности, производите и услугите, а истовремено помага и да се одржи и подобри целокупниот квалитет на околината“.

Daikin е еден од првите произведувачи на климатизација што добива такво признание.

Сертификат ISO9001

Производствената постапка на Daikin Europe N.V. ги задоволува сите европски стандарди за производство и услови за квалитет, а тековните истражувања се насочени кон оптимизација на капацитетот и квалитетот на единиците.

Daikin Europe N.V. успешно го следеше примерот на нашите фабрики во Јапонија и го доби сертификатот ISO 9001 во 1993 година. Сертификатот е гаранција за нашите клиенти дека многу внимаваме на квалитетот во секоја фаза на дизајнот и производството, како и при услугите после продажба. Гарантира и дека системот за квалитет на Daikin е под постојан надзор од внатрешни и надворешни организации.

Во април 2002, Daikin Europe N.V. беше предмет на ревизија од страна на Lloyd Register Quality Assurance во согласност со стандардот ISO9001:2000. Новиот стандард е насочен кон деловни процеси и бара од учесниците да ги насочат сите свои процеси кон задоволување на клиентите.

Нашите мотивирани вработени лица се стремат кон постојано подобрување и овозможуваат производите и процесите на Daikin да се сообразни со условите на сертификатот ISO9001 во секое време.

Сертификат ISO50001

Од 2006 година, Daikin доброволно учествува во фламанското здружение за ревизија на енергија во периодот 2006 - 2014. Ова здружение е договор помеѓу фламанската влада и компаниите со висока потрошувачка на енергија и поставува услови надвор од стандардните законски барања. Целта на ова здружение е да ги натера фламанските компании со поголема потрошувачка да станат водечки во енергетската ефикасност! Daikin веќе учествува во наследникот на здружението за ревизија, фламанскиот договор за политика со енергија, период 2015 - 2020, кој ги има истите цели како здружението, но со дополнителни услови кон компаниите учесници.

Згора на тоа, Daikin поседува ефективен систем за управување со енергија за да овозможи одржлива употреба И намалување на потрошувачката на енергија! Во 2014 година, нашиот систем за управување беше успешно ревидиран од страна на Lloyds во согласност со стандардот ISO 50001. Daikin е еден од првите произведувачи на климатизација што добива такво признание.

Забелешка: DENV користи само еколошка енергија во фабриката во Остенд, а се инсталирани и 2000 соларни панели за производство на струја. Со овие постапки, DENV значително го намали испуштањето јаглеродни гасови.

Сертификација ISO 45001

Безбедноста на вработените, подизведувачите, посетителите и соседите е од најголема важност за Daikin.

Daikin Europe N.V. го постигна меѓународно признатиот стандард ISO 45001 во однос на здравјето и безбедноста на работното место.

За да го постигне овој стандард, Daikin Europe N.V. поседува систем за управување со безбедноста што опфаќа:

 • Политика за здравје и безбедност
 • Редовна анализа на ризиците
 • Безбеден план за дејствување
 • Безбедносни и здравствени цели
 • Сообразност со правни и други услови
 • Учество и советување на вработените
 • Ефикасни обуки и инструкции
 • Комуникација околу безбедноста и здравјето
 • Ефикасни мерки околу нивото на безбедност на организацијата
 • Процедури при итни случаи во врска со активностите на компанијата (на пр., протекување на разладното средство, пожар, еколошки инциденти)
 • Ревизии и процени на безбедносниот систем

Дознајте повеќе