Tabela e specifikimeve për FTXTP-K / RXTP-N

FTXTP35K3V1B / RXTP35N2V1B FTXTP25K3V1B / RXTP25N2V1B
Kapaciteti ftohës Min. kW 0.70 0.70
  Nom. kW 3.50 2.50
  Maks. kW 4.40 4.00
Kapaciteti ngrohës Min. kW 0.80 0.80
  Nom. kW 4.00 3.20
  Maks. kW 6.70 6.20
Efikasiteti nominal EER   3.80 4.40
  COP   4.44 4.95
  Annual energy consumption kWh 460 (0.000) 285 (0.000)
  Direktiva e etiketimit të energjisë Ftohje   A A
    Ngrohje   A A
Shënime Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike Shiko skicën e veçantë për të dhënat e skicave elektrike
  Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.
  Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m. Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5m, diferenca e nivelit: 0m.