f-гас безбедност daikin

Дознајте повеќе за различните стандарди во однос на безбедноста од F-гас

Се грижиме да ги задоволиме условите на законите за здравје и безбедност.

Дали знаевте дека постојат различни стандарди во регулативите за F-gas?

2 стандарда се применуваат за да се задоволат безбедносните регулативи за R-32:

  • EN378:2016 општиот стандард за разладни средства
  • IEC60335-2-40 (Ed.6) стандард за производи со топлотна пумпа

Од шестото издание на стандардот за производи IEC воведени се дополнителни мерки за справување со инсталации на VRF со R-32 …, ако се применуваат правилно од страна на произведувачот или инсталаторот.

„Во Daikin секогаш се стремиме да преземеме што поголема одговорност за инсталирање на системот од инсталаторот, ако се следат едноставни и јасни инструкции за инсталација.“

Со VRV 5, интегриравме 2 фабрички поставени мерки за инсталаторите да немаат никаква одговорност и единицата да биде целосно во согласност со IEC60325-2-40 (из.6).

Како се применуваат 2-та стандарда во пракса?

EN378:2016 вели дека ако специфичен стандард за производи се коси со темата, тогаш тој преовладува врз генеричкиот стандард. Затоа запаливоста е покриена од IEC60335-2-40 (из.6).

Стандард f-гас daikin

Како резултат на комбинираниот стандард, класификацијата на разладното средство е:

Запаливост Токсичност
Мала токсичност Голема токсичност
Нема ширење пламен A1 B1
Слаба запаливост A2L* R-32 B2L*
A2 B2
Силна запаливост A3 B3
*A2L и B2L се разладни средства со слаба запаливост со максимална брзина на запалување ≤ 10 cm/s

Токсичноста и запаливоста влијаат врз минималната големина на просторијата во којашто може да се примени единицата.

Како е поврзана површината на просторијата со применетите мерки?

Што да се земе предвид околу дополнителните мерки за R-32?

Преглед на ограничувањето на просторијата според EN378:2016 и IEC60335-2-40 (из.6)

Токсичност

Иако R-410A и R-32 се класифицирани како 'A' во EN378:2016, ограничувањето на токсичноста е малку различно: 0.30 kg/m3 за R-32 и 0,44kg/m3 за R-410A.

Од друга страна, полнењето за R-32 е помало што овозможува мала промена во ограничувањето на просторијата

Overview_of_room_area_limitation_v2.jpg

Запаливост

Производниот стандард IEC60335-2-40 (из.6) ги наведува сите информации во врска со вкупната количина разладно средство и минималната површина на просторијата, во зависност од дополнително преземените мерки.

Табела за запаливост

Поле 1: Поле на примена без никакви мерки

  • Вообичаено системите Split и Sky Air спаѓаат во ова поле благодарение на многу малото полнење со разладното средство.
  • За типична мини VRV-инсталација, со 6,5 kg разладно средство би била потребна минимална површина на просторија од 39m2 (1)

Поле 2 :Проширено поле на примена на VRV 5 заедно со две 2 фабрички поставени мерки.

  • Начинот на Daikin, што ви овозможува да го користите системот VRV во целосен потенцијал, со минимална собна површина до 10,0 m2(1)

(1) За системи со полнење на разладното средство 6,5 kg и внатрешни единици поставени на висина од 1,8 m, над најниската точка

Најфлексибилното решение на Daikin


Најфлексибилното решение: две мерки, системски интегрирани

  • Без потреба од дополнителни трошоци и пресметки за да се имплементираат мерките на терен
  • Без проблеми или дополнително време за поставување
  • Без ризик од грешки благодарение на софтверот за селектирање Xpress

Тестирано и одобрено за уреди од трето лице