Skip to main content

Заробува 16 типа полен распространети низ Европа преку целата година

Утврдено е дека технологијата Streamer заробува 16 типа полен. (чедар, чемпрес, ориз, трева пампас, ’ржена трева, мачкина опашка, миризливка, ежова трева, црвен бор, црн бор, пелин, златица, амброзија, јапонски хмељ, бела бреза, гинко)

Професор Моријаки Кусакабе

Надзорник
Професор на проектот
Моријаки Кусакабе

Оддел за биомедицина,
факултет за постдипломски студии за агрикултура и животни науки,
„Универзитет Токио“

Всушност, поленот се разнесува преку целата година

Пролетта се смета за сезона на полен, но тоа е така само поради фактот дека поленот од чедар, од којшто сиптомин добиваат најголем број луѓе, започнува да се шири во рана пролет. Сепак, реалноста е дека разни видови растенија во Јапонија разнесуваат полен преку целата година. Затоа важно е да се овозможи постојана нега. Во зависност од временските услови и областа, поленот се разнесува од тревите, на пр., ежова трева, мачкина опашка (низ цела Европа), бреза (Арктик, централна Европа), пелин, амброзија (централна Европа) и чемпрес (Медитеран). Се смета дека овие полени предизвикуваат поленоза (алергиски проблем со респираторниот тракт) главно во Европа.

Демонстрација на ефектот од заробување на поленот од чедар

Тестирањето го извршува

Демонстрирано во L.S.L. Asaka Research Laboratory под надзор на професорот на проектот Кусакабе, факултет за постдипломски студии при „Универзитет Токио“

Метод на тестирање

Со употреба на прочистувач на воздух се потврди загубата на антигеноста на поленот преку методот ELISA.

Streamer - типови полен - графикон за чедар

Со експериментот се потврди дека 98,9 % од поленот од чедар е заробен за 4 седмици по зрачењето со Streamer.

Демонстрација на ефектот од заробување на поленот од чемпрес

Тестирањето го извршува

Демонстрирано во L.S.L. Asaka Research Laboratory под надзор на професорот на проектот Кусакабе, факултет за постдипломски студии при „Универзитет Токио“

Метод на тестирање

Со употреба на прочистувач на воздух се потврди загубата на антигеноста на поленот преку методот ELISA.

Streamer - типови полен - графикон за чемпрес

Со експериментот се потврди дека 99,9 % поленот од чемпрес заробен за 4 седмици по зрачењето со Streamer.

Демонстрација на ефектот од заробување на поленот од ориз

Тестирањето го извршува

Демонстрирано во L.S.L. Asaka Research Laboratory под надзор на професорот на проектот Кусакабе, факултет за постдипломски студии при „Универзитет Токио“

Метод на тестирање

Со употреба на прочистувач на воздух се потврди загубата на антигеноста на поленот преку методот ELISA.

Streamer - типови полен - графикон за ориз

Со експериментот се потврди дека 99,9 % од поленот од ориз е заробен за 2 седмици по зрачењето со Streamer.

Демонстрација на ефектот од заробување на поленот од трева пампас

Тестирањето го извршува

Демонстрирано во L.S.L. Asaka Research Laboratory под надзор на професорот на проектот Кусакабе, факултет за постдипломски студии при „Универзитет Токио“

Метод на тестирање

Со употреба на прочистувач на воздух се потврди загубата на антигеноста на поленот преку методот ELISA.

Streamer - типови полен - графикон за трева пампас

Со експериментот се потврди дека 99,9 % од поленот од трева пампас е заробен за 2 седмици по зрачењето со Streamer.

Демонстрација на ефектот од заробување на поленот од ’ржена трева

Тестирањето го извршува

Демонстрирано во L.S.L. Asaka Research Laboratory под надзор на професорот на проектот Кусакабе, факултет за постдипломски студии при „Универзитет Токио“

Метод на тестирање

Со употреба на прочистувач на воздух се потврди загубата на антигеноста на поленот преку методот ELISA.

Streamer - типови полен - графикон за ’ржена трева

Со експериментот се потврди дека 99,9 % од поленот од ’ржена трева е заробен за 2 седмици по зрачењето со Streamer.

Демонстрација на ефектот од заробување на поленот од мачкина опашка

Тестирањето го извршува

Демонстрирано во L.S.L. Asaka Research Laboratory под надзор на професорот на проектот Кусакабе, факултет за постдипломски студии при „Универзитет Токио“

Метод на тестирање

Со употреба на прочистувач на воздух се потврди загубата на антигеноста на поленот преку методот ELISA.

Streamer - типови полен - графикон за мачкина опашка

Со експериментот се потврди дека 97,9 % од поленот од мачкина опашка е заробен за 2 седмици по зрачењето со Streamer.

Демонстрација на ефектот од заробување на поленот од миризливка

Тестирањето го извршува

Демонстрирано во L.S.L. Asaka Research Laboratory под надзор на професорот на проектот Кусакабе, факултет за постдипломски студии при „Универзитет Токио“

Метод на тестирање

Со употреба на прочистувач на воздух се потврди загубата на антигеноста на поленот преку методот ELISA.

Streamer - типови полен - графикон за миризливка

Со експериментот се потврди дека 99,9 % од поленот од миризливка е заробен за 2 седмици по зрачењето со Streamer.

Демонстрација на ефектот од заробување на поленот од ежова трева

Тестирањето го извршува

Демонстрирано во L.S.L. Asaka Research Laboratory под надзор на професорот на проектот Кусакабе, факултет за постдипломски студии при „Универзитет Токио“

Метод на тестирање

Со употреба на прочистувач на воздух се потврди загубата на антигеноста на поленот преку методот ELISA.

Streamer - типови полен - графикон за ежова трева

Со експериментот се потврди дека 97,7 % од поленот од ежова трева е заробен за 2 седмици по зрачењето со Streamer.

Демонстрација на ефектот од заробување на поленот од црвен бор

Тестирањето го извршува

Демонстрирано во L.S.L. Asaka Research Laboratory под надзор на професорот на проектот Кусакабе, факултет за постдипломски студии при „Универзитет Токио“

Метод на тестирање

Со употреба на прочистувач на воздух се потврди загубата на антигеноста на поленот преку методот ELISA.

Streamer - типови полен - графикон за црвен бор

Со експериментот се потврди дека 95,4 % од поленот од црвен бор е заробен за 4 седмици по зрачењето со Streamer.

Демонстрација на ефектот од заробување на поленот од црн бор

Тестирањето го извршува

Демонстрирано во L.S.L. Asaka Research Laboratory под надзор на професорот на проектот Кусакабе, факултет за постдипломски студии при „Универзитет Токио“

Метод на тестирање

Со употреба на прочистувач на воздух се потврди загубата на антигеноста на поленот преку методот ELISA.

Streamer - типови полен - графикон за црн бор

Со експериментот се потврди дека 98,0 % од поленот од црн бор е заробен за 4 седмици по зрачењето со Streamer.

Демонстрација на ефектот од заробување на поленот од пелин

Тестирањето го извршува

Демонстрирано во L.S.L. Asaka Research Laboratory под надзор на професорот на проектот Кусакабе, факултет за постдипломски студии при „Универзитет Токио“

Метод на тестирање

Со употреба на прочистувач на воздух се потврди загубата на антигеноста на поленот преку методот ELISA.

Streamer - типови полен - графикон за пелин

Со експериментот се потврди дека 90,6 % од поленот од пелин е заробен за 4 седмици по зрачењето со Streamer.

Демонстрација на ефектот од заробување на поленот од златица

Тестирањето го извршува

Демонстрирано во L.S.L. Asaka Research Laboratory под надзор на професорот на проектот Кусакабе, факултет за постдипломски студии при „Универзитет Токио“

Метод на тестирање

Со употреба на прочистувач на воздух се потврди загубата на антигеноста на поленот преку методот ELISA.

Streamer - типови полен - графикон за златица

Со експериментот се потврди дека 88,8 % од поленот од златица е заробен за 4 седмици по зрачењето со Streamer.

Демонстрација на ефектот од заробување на поленот од амброзија

Тестирањето го извршува

Демонстрирано во L.S.L. Asaka Research Laboratory под надзор на професорот на проектот Кусакабе, факултет за постдипломски студии при „Универзитет Токио“

Метод на тестирање

Со употреба на прочистувач на воздух се потврди загубата на антигеноста на поленот преку методот ELISA.

Streamer - типови полен - графикон за амброзија

Со експериментот се потврди дека 81,8 % од поленот од амброзија е заробен за 4 седмици по зрачењето со Streamer.

Демонстрација на ефектот од заробување на поленот од јапонски хмељ

Тестирањето го извршува

Демонстрирано во L.S.L. Asaka Research Laboratory под надзор на професорот на проектот Кусакабе, факултет за постдипломски студии при „Универзитет Токио“

Метод на тестирање

Со употреба на прочистувач на воздух се потврди загубата на антигеноста на поленот преку методот ELISA.

Streamer - типови полен - графикон јапонски хмељ

Со експериментот се потврди дека 99,9 % од поленот од јапонски хмељ е зарбоен за 4 седмици по зрачењето со Streamer.

Демонстрација на ефектот од заробување на поленот од бела бреза

Тестирањето го извршува

Демонстрирано во L.S.L. Asaka Research Laboratory под надзор на професорот на проектот Кусакабе, факултет за постдипломски студии при „Универзитет Токио“

Метод на тестирање

Со употреба на прочистувач на воздух се потврди загубата на антигеноста на поленот преку методот ELISA.

Streamer - типови полен - графикон бела бреза

Со експериментот се потврди дека 98,2 % од поленот од бела бреза е заробен за 4 седмици по зрачењето со Streamer.

Демонстрација на ефектот од заробување на поленот од гинко

Тестирањето го извршува

Демонстрирано во L.S.L. Asaka Research Laboratory под надзор на професорот на проектот Кусакабе, факултет за постдипломски студии при „Универзитет Токио“

Метод на тестирање

Со употреба на прочистувач на воздух се потврди загубата на антигеноста на поленот преку методот ELISA.

Streamer - типови полен - графикон за гинко

Со експериментот се потврди дека 80,6 % од поленот гинко е заробен за 4 седмици по зрачењето со Streamer.